Задавайте вопросы в Instagram Задавайте вопросы в Telegram Задавайте вопросы в Viber

Політика конфіденційності

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту www.c-home.ua .

1.Загальні умови
1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.
2. Зобов’язання Користувача
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие украинское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий).
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна и возможно только после предварительного согласования с Администрацией Сайта.
2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
2.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.
3. Інші умови
3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

Згода на обробку та захист персональних даних

Оформляючи замовлення Користувач , погоджується на обробку та використання своїх персональних даних (зокрема, на використання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, видалення та інші дії, які може здійснювати Адміністрація Сайту з персональними даними у письмовій формі) (паперової), електронної або іншої форми), включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, контактні дані (адреси, телефон), а також інша інформація, що реалізуютьсяАдміністрацією Сайту за допомогою цього веб-сайту, а також з метою захисту прав споживачів та з метою ведення Адміністрацією Сайту господарської діяльності, ведення статистики, з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами ході здійснення господарської діяльності, для дотримання внутрішніх правил та процедур у процесі діяльності Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Крім зазначеного вище, цим Користувач надає свою згоду на те, що в разі потреби персональні дані можуть бути оброблені та переслані (передані) третім особам в рамках реалізації мети, зазначеної вище. Крім того, цим Користувач підтверджує свою згоду на те, що персональні дані можуть бути передані поза національними кордонами України та будуть видимі в країнах, де менш суворі правила захисту персональних даних, ніж в Україні. Цим Користувач підтверджує, що внесення персональних даних до бази (бази) даних, передача, розповсюдження, зміна та інша обробка Сайтом персональних даних Користувача з зазначеною метою не вимагає додаткового повідомлення про такі дії.

Данная Политика конфиденциальности (далее — Политика) была разработана компанией ConnectHome для обеспечения безопасности данных своих клиентов и регулирует сбор, использование, раскрытие, передачу и хранение личной информации пользователей.

Данная Политика дает возможность пользователю получить сведения о владельце и распорядителе персональных данных, составе и содержании собранных персональных данных, о лицах, которым передаются его персональные данные, ознакомиться с правами субъекта персональных данных, узнать о цели сбора персональных данных.

С помощью разработанного компанией ConnectHome Мобильного приложения, которое пользователь может загрузить в смартфон или другое мобильное устройство, осуществляется дистанционное управления электронными устройствами системы «Умный дом», разработанными компанией ConnectHome. Мобильное приложение используется для удаленного и локального  доступа к контроллерам, установленным в доме клиента.

Своей регистрацией в Мобильном приложении и его использованием в любом виде пользователь дает компании ConnectHome согласие на обработку всех персональных данных, которые вводятся пользователем при регистрации и/или получены в процессе использования Мобильного приложения. Также пользователь даете согласие на сбор, обработку и использование его информации в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.

Сфера дії цієї Політики не поширюється на:

 • — компании, третьи стороны и на лиц, которые не принадлежат и не контролируются компанией ConnectHome;
 • – людей, якими не керує ConnectHome.

Реєстрацією у Мобільному додатку та використанням його у будь-якому вигляді користувач підтверджує, що ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта персональних даних згідно із статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Ознайомитися з цим переліком можна, перейшовши за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • Персональные данные — сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано;
 • Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий, таких как сбор, регистрация,накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение, реализация, передача),обезличивание,  уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных (автоматизированных) систем;
 • Согласие субъекта персональных данных – добровольное волеизъявление физического лица (при условии его осведомленности) относительно предоставления разрешению на обработку его персональных данных в соответствии со сформулированной целью их обработки, изложенное в письменной форме или в форме, которая дает возможность сделать вывод о его предоставлении;
 • Владелец персональных данных — физическое или юридическое лицо, которому законом или с согласия субъекта персональных данных дано право на обработку этих данных, которое утверждает цель обработки персональных данных, устанавливает состав этих данных и процедуры их обработки, если другое не определено законом;
 • Распорядитель персональных данных — физическое или юридическое лицо, которому владельцем персональных данных или законом дано право обрабатывать эти данные от имени владельца;
 • Субъект персональных данных — физическое лицо, относительно которого в соответствии с законом осуществляется обработка его персональных данных;
 • Третье лицо — любое лицо, за исключением субъекта персональных данных, владельца или распорядителя персональных данных и уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных, которому владельцем или распорядителем персональных данных осуществляется передача персональных данных в соответствии с законом.

2. СКЛАД І ЗМІСТ ЗІБРАНОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Для скачивания Мобильного приложения ConnectHome пользователю необходимо пройти регистрацию. Для этого пользователю нужно сообщить личную информацию, а именно адрес электронной почты. Компания ConnectHome оставляет за собой право, в случае необходимости, запросить пользователя о предоставлении дополнительной личной информации.
 • Мобильное приложение ConnectHome не использует файлы cookie и других подобных технологий (пиксельных тегов и веб-маяков).
 • обработка личной информации пользователей осуществляется компанией ConnectHome на серверах, расположенных в Украине.
 • В соответствии с нормами действующего законодательства Украины распоряжение персональными данными лиц, ограниченных в гражданской дееспособности, в том числе малолетних лиц, не достигших 14 лет, и несовершеннолетних лиц, в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляет их законный представитель (родитель, опекун, попечитель и др.). Регистрацией в Мобильном приложении ConnectHome пользователь подтверждает, что достиг возраста 18 лет, либо имеет согласие законного представителя на предоставление своих личных данных для такой регистрации.
 • В том случае, если законному представителю ограниченного в гражданской дееспособности лица, в том числе малолетнего лица, не достигшего 14 лет, или несовершеннолетнего лица, в возрасте от 14 до 18 лет, стало известно о регистрации такого лица в Мобильном приложении ConnectHome без его согласия, просим незамедлительно проинформировать об этом компанию ConnectHome и выслать на e-mail: office@c-home.ua либо свое согласие на обработку персональных данных ограниченного в гражданской дееспособности лица либо требование об их удалении с указанием лица и данных о лице.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • для соблюдения юридических обязательств, которые несёт компанию ConnectHome, или когда это необходимо в легитимных интересах компании ConnectHome или третьей стороны, которой может потребоваться раскрыть информацию.
 • для создания, разработки, эксплуатации, предоставления и улучшения наших продуктов, сервисов, контента и рекламы, а также в целях предотвращения потерь и борьбы с мошенничеством.
 • для учёта и обеспечения безопасности сети, в том числе для защиты наших сервисов в интересах всех наших пользователей.  для рассылки важных уведомлений, например
 • сообщений об изменениях в условиях и  Политиках. Отказ пользователя от такой рассылки не предусмотрен, т.к. данная информация необходима для взаимодействия с компанией ConnectHome.
 • для внутренних целей, например, при проведении аудита, анализа данных и исследований, направленных на улучшение продуктов и сервисов компании ConnectHome, а также способов общения с пользователями.
 • личная информация пользователей может быть использована при организации компанией различных рекламных мероприятий, например,  лотерей, розыгрышей призов, конкурсов или аналогичных мероприятии.

4. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Предоставление доступа к личной информации пользователя другим лицам осуществляется только при следующих ограниченных обстоятельствах:

 • наличие разрешения пользователя: для передачи любой конфиденциальной информации компанией ConnectHome требуется явное согласие пользователя;
 • в случае, если у компании ConnectHome есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для: соблюдения законодательства Украины, в том числе предоставления информации по требованию физических и юридических лиц, учреждений, организаций любой формы собственности или государственных органов, которые имеют право на получение такой информации согласно законодательству Украины; в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека; судопроизводства, судебного разбирательства; выявления и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неисправностей;
 • защита от непосредственной угрозы правам, имуществу или безопасности компании ConnectHome, ее пользователей или общественности, в рамках законодательства Украины.
 • в случае реорганизации, слияния или продажи нашей компании мы можем передавать личные данные соответствующей третьей стороне.

5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 • Меры по защите данных пользователя от не авторизованного доступа, раскрытия, изменения, уничтожения обеспечиваются за счет внутренней проверки процессов сбора, хранения и обработки данных, а также за счет соответствующего шифрования и обеспечению физической безопасности данных для предотвращения не авторизованного доступа.
 • Компания ConnectHome разработала и осуществляет строгое соблюдение правил по безопасности и конфиденциальности персоналом компании.

6.АВТОМАТИЗОВАНЕ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

 • Принятие автоматических решений, которые имеют для пользователя правовые последствия, отсутствует.

7. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Хранение личной информации пользователя осуществляется в течение периода, необходимого для выполнения целей, перечисленных в данной Политике конфиденциальности. При оценке длительности таких периодов компания ConnectHome тщательно изучает свою потребность в отношении сбора личной информации и, когда такая потребность есть, хранит информацию в течение минимально возможного периода для достижения цели сбора, если закон не обязывает хранить её дольше.

8. ДОСТУП КОРИСТУВАЧА ДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Пользователю предоставляется доступ к просмотру и редактированию своих данных через программный интерфейс приложения (API). Редактированию подлежат все ранее введенные данные с помощью форм соответствующих интерфейсов сайтов и мобильных приложений
 • Запросы об условиях предоставления доступа к персональным данным, в том числе информацию о третьих лицах, которым передаются персональные данные; на предоставление доступа к своим персональным данным; требования об изменении или уничтожении персональных данных; возражения против обработки персональных данных; требования об ограничении права на обработку персональных данных; о механизме автоматической обработки персональных данных пользователи могут направить на электронный адрес: office@c-home.ua. Для обработки запросов пользователю необходимо подтвердить свою личность и указать информацию, которую он хочет получить, исправить или удалить.

9. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 • Компания ConnectHome оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности. Изменения, вносимые в Политику конфиденциальности, будут опубликованы на этой странице. Регистрацией в Мобильном приложении и использованием его в любом виде пользователь не из Украины принимает и дает согласие, что продукты и услуги предоставляются компанией ConnectHome  в соответствии с действующим законодательством Украины, которое, возможно, не обеспечивает, тот же уровень защиты, что и  в  стране пользователя.
 • Владельцем и распорядителем персональных данных пользователя является ПП «Конектхоум», местонахождение: 49107, Украина, г. Днепр, проспект Гагарина, д. 70, e-mail: office@c-home.ua.
Корзина
 • Ваша корзина пуста

Вход

Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Безкоштовна консультація з нашим крутим фахівцем 😎

Ваша заявка принята!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!